Mục lục

  Giảng viên có thể hoàn toàn chủ động việc quản lý doanh thu từ khóa học trên Brand Camp. Bên dưới là hướng dẫn xem thống kê doanh thu từ các khóa học của giảng viên.

  Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên.

  Bước 2: Xem thông tin

  Trong mục Tính năng giảng viên chọn Thanh toán thu nhập để xem thông tin chi tiết.

  Để sử dụng tài khoản dư từ khóa học giảng viên vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

  Bước 3: Nhập thông tin tài khoản

  Chọn Cập nhật để nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

  Bước 4: Lập lệnh rút tiền

  Chọn Làm lệnh rút tiền để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của giảng viên

  in Tài nguyên Giảng viên
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?