Mục lục

    Giảng viên vui lòng tải về mẫu thông tin khoá giảng bên dưới, điền đẩy đủ thông tin và gửi về cho Ban giảng huấn theo địa chỉ [email protected] để trao đổi và duyệt chủ đề trước khi tiến hành sản xuất khoá giảng.

    in Tài nguyên Giảng viên
    Bài viết này có hữu ích cho bạn không?