Mục lục

  Offline: Rough Cut / Voice / Slides

  Xuất file. Transcode. Import hình, video cần thiết. Cắt ráp video, voice, slides đúng trình tự và thời lượng. Dự kiến: 3 ngày

  Online: Music / Animation**

  Chèn nhạc nền, xử lý hiệu ứng phù hợp dựa trên slides của giảng viên. Ý kiến và chỉnh sửa. Dự kiến: 1 tuần

  Xuất file HD 720p for HLS Streaming**

  Phù hợp với HLS Streaming Profile.

  in Tài nguyên Giảng viên
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?