Mục lục

  I. Lập lệnh Thanh toán Thu nhập

  • Đăng nhập, chọn Thông tin giảng viên.
  • Trong mục Tính năng giảng viên chọn Thanh toán thu nhập.
  • Nhấn nút Lập lệnh rút tiền và nhập số tiền cần rút.

  II. Nhận hợp đồng

  Brand Camp gửi hợp đồng Thanh toán Thu nhập (theo mỗi đợt), gồm 2 bản, giảng viên kí và chuyển lại một bản.

  Lưu ý: Hợp đồng Thanh toán thu nhập khác với Thoả thuận Hợp tác Giảng dạy.

  II. Nhận thanh toán

  Brand Camp thanh toán chuyển khoản cho giảng viên trong vòng 3–7 ngày làm việc.

  III. Nhận Chứng từ Khấu trừ thuế

  Brand Camp gửi Chứng từ Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân cho giảng viên sau khi thanh toán.

  in Tài nguyên Giảng viên
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?