Mục lục

  Các nguồn hình thuộc nhóm Creative Common Attribution

  Nghĩa là chúng tôi có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), xuất bản (distribute) VỚI ĐIỀU KIỆN phải ghi nhận nguồn gốc hình ảnh.

  Các nguồn hình thuộc nhóm Creative Commons Zero

  Nghĩa là chúng tôi có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), chỉnh sửa (modify), xuất bản (distribute), bao gồm cả cho mục đích thương mại (commercial purposes), mà không cần xin phép tác giả hay ghi nhận nguồn gốc hình ảnh.

  in Giới thiệu
  Bài viết này có hữu ích cho bạn không?